./AxiterX Was Here
#root@AxiterX:~
[~AxiterX~]# ssh root@localhost -p ~AxiterX
[msfconsole]# Enter Password: ************
[root@localhost~]# Last login: c_time
[root@localhost~]# System failure <- Fail ->


./AxiterX Was Here

https://www.facebook.com/pages/HaxxorPhillipines/1586210818308971 follow us

[root@localhost~]# clear all

[root@localhost~]#

AxiterX Was Here


AxiterX

=>Loi nhan:
=>Website của bạn đã bị thay đổi giao diện
=>Tôi chỉ thay đổi tạm thời
=>Và tôi không xóa bất cứ thứ gì của bạn
=>Index trang chủ của bạn tôi sẽ lưu lại với một tệp đuôi .txt và tên file thật dài để bạn thấy rõ
=>Vậy tôi ở đây chứng minh rằng website của bạn là bảo mật thấp


~AxiterX

[root@localhost~]# Demands --->